Start
Turneringsbetingelser
Puljeinddeling og aktuel stilling
Kampprogram 2009
Udskriv kampkort
Slutspilmatcher
Klubkoordinatorer
Links
Bestyrelse
Invitation og tilmelding til årsmødet 2009
Årsmøde referat
Landsfinale 2009
Tilmelding 2010
Arkiv 2009 - Referat fra Årsmøde
Højre justering

Royal Unibrew - Golf logo
ROYAL UNIBREW GOLF – Østkredsen, Årsmøde


Årsmøde 2009
ROYAL UNIBREW GOLF – Øst
Afholdt i Køge Golfklub 31. oktober 2009
Referat

 

Ud af østkredsen 57 klubber var 31 repræsenteret.

1. Valg af dirigent

Niels Truelsen, Næstved valgtes til dirigent, hvilket hverv han takkede for.

 

2. Formandens beretning

Først og fremmest velkommen til årsmøde 2009. 31 klubber er repræsenteret med 57 deltagere. Det betyder, at 53 % af klubberne i øst deltager og det er styrelsen yderst tilfreds med.

 

        På sidste årsmøde lovede vi, at arbejde for en mere nutidig struktur i regionsgolfen. Vi har arbejdet med vedtægter, som vi senere skal behandle under indkomne forslag. Vi ser gerne at disse bliver vedtaget.

 

        På møder med Morten Backhausen og Anette Steensby fra DGU luftede vi vore ønsker om introduktionskort til formand og næstformand i både øst som vest. DGU’s bestyrelse afslog dog med den begrundelse, at der ikke var nogen sammenhæng mellem regionsgolfen og DGU. Dette er direkte forkert, hvorfor vi fik et møde i stand med DGU’s formand Søren Clemmesen, hvor vi påpegede sammenhængen. SC lovede at fremføre vores ønske for den øvrige bestyrelse. Dags dato har vi dog intet hørt. Personligt synes jeg, det er for småligt af DGU, men det der ærgrer mest, er at DGU ikke anerkender det store arbejde regionsgolfen gør for de golfere, der alt andet lige gennem deres kontingent trods alt begunstiger elitegolfere og får DGU til at fungere.

 

        Hjemmesiden fungerer overordentligt godt. Den er nu så indarbejdet, at den stort set er et godt og operativt redskab for regionsgolfen. På netop afholdte årsmøde i A, B, C og D–rækkerne i Vest har de jyske klubbers samarbejde besluttet, at tilslutte sig hjemmesiden. Det betyder, at hele landet nu er samlet på samme site. I Vest er det dog stadig gammelt ”nag”, der gør, at man ikke har kunnet enes om en fælles bestyrelse. Vi har på møder med de to fraktioner i Vest, fremført det fornuftige i fælles bestyrelse, og det er styrelsens overbevisning, at det inden for en overskuelig årrække kan lykkes. Det vil for øst betyde, at vi også kan tilrette turneringsbetingelserne for A, B, C og D–rækkerne i lighed med turneringsbetingelserne for seniorer og veteraner, som i dag er identiske, såfremt årsmødet senere godkender styrelsens forslag fsv. angår senior- og veteranrækkerne.

 

        Royal Unibrew er som bekendt sponsor for Royal Golf.. Dette samarbejde udløber med udgangen af 2010. Vi skal i det kommende forår genforhandle sponsoratet. På trods af finanskrisen håber vi på en forøgelse af sponsoratet fra bryggerigruppen. I dag yder Royal Unibrew’s sponsorat betaling af præmieglas og frokost ved samtlige finalearrangementer samt et kontant beløb på 40.000 kr. til deling mellem de tre styrelser. Hjemmesiden er til dato tillige udarbejdet og betalt af Royal Unibrew i henhold til vore ønsker, men fremadrettet skal vi selv betale for eventuel videreudvikling af siden. De tre styrelser har derfor nedsat et sponsorudvalg bestående af en person fra hver styrelse, som har fået bemyndigelse til at forhandle fremtidig sponsorkontrakt. Vores styrelse vil blive repræsenteret Aage Petersen, vest senior/veteran af Knud Højgaard og vest A, B, C og D endnu ikke udpeget. Det er vores håb, at hjemmesiden, der nu dækker hele landet – med Danmarks ubetinget største golfturnering kan synes endnu mere attraktiv for Royal Unibrew. I modsat fald kan det blive nødvendigt at se til anden side. På møde med Royal Unibrew den 3. november får vi omsider underskrevet kontrakt med hensyn til rettighederne til hjemmesiden. Dette medfører, at regionsgolfen frit kan medtage programmet til eventuel ny sponsor, ligesom bryggerigruppen frit kan bruge programmet.

 

        Tillad mig til sidst at komme med et surt opstød. I min egen klub er regionsgolfen meget lavt prioriteret i forhold til elitegolfen - først og fremmest økonomisk. Skal regionsgolfen på landkortet hos vore bestyrelser, tror jeg derfor det er nødvendigt, at vi regionsgolfere stiller op til bestyrelsesposter i vore hjemmeklubber. Det er meget beskæmmende at deltage i DGU’s repræsentantskabsmøde og erfare, at mange klubformænd intet aner om Regionsgolfen. Lad dette være en opfordring til jer koordinatorer om at opstille til en bestyrelsespost, så breddegolfen også kan blive repræsenteret i klubbestyrelsen.

 

Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab

Regnskabet blev gennemgået af kasserer Ib Andersen. Regnskabet viste et underskud på 26.264,05 kr. og der var følgende kommentarer/bemærkninger: Sponsor giver i alt kr. 40.000,- til de fire kredse. Kun hold til og fra Bornholm får tilskud til transport. Beløbet er i år større end forventet, grundet forøgelse af rejsetilskud på 400 kr. pr tur og at der har været flere rejser end budgetteret.
Posten greenfee dækker over, at hvert bestyrelsesmedlem kan få refunderet 8 greenfee billetter. Dog har 2 af bestyrelsens medlemmer allerede i anden sammenhæng introduktionskort, så de belaster ikke denne post.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

4. Turneringsberetning blev fremlagt af John Munthe

·         Atter i år havde vi rekordtilmelding med 343 hold, men fremadrettet er der hindringer for yderligere vækst. En del baner er efterhånden privatejede, og det medfører, at klubberne på de privatejede baner bliver underlagt urimelige forhindringer for at kunne deltage. Det sidste eksempel lyder på at regionsholdene senest skal slå ud inden kl. 14. Dette er naturligvis ikke acceptabelt, men styrelsen har ingen beføjelser til at standse en sådan udmelding. Dette må ske i fornuftig dialog hjemme i klubben.

 

·         Det har været en ubetinget succes, at klubberne selv har lagt hjemmematcherne efter anvist uge. Det har lettet jobbet som webvedligeholder – så det fortsætter vi naturligvis med i sæson 2010.

 

·         Resultatformidlingen med mere end 1000 matcher har kun i to tilfælde glippet, og det må siges at være godt gået. Vi bibeholder derfor i næste sæson, at matchresultatet senest skal lægges i databasen senest mandag i efterfølgende uge.

 

·         Vi har haft en del protester. I konsekvens heraf har vi derfor fremlagt nogle forslag til godkendelse, som uden tvivl vil mindske proteststrømmen. Vi håber, at de vil blive gennemført.

 

·         Slutspilmatcherne er vanskelige at banelægge, fordi vi har vedtaget, at ingen 9-hul baner må benyttes. Baner i yderdistrikterne og de bornholmske baner vil sjældent blive benyttet. Vi har derfor fremsat et forslag om, at klubberne lægger bane til 2 / max. 3 slutspilmatcher. Vi håber, at dette forslag senere vil blive godkendt.

 

·         De bornholmske klubber har forhånds tilmeldinger med Nexøs VA hold i en sjællandsk pulje. I VB-rækken har de Bornholmske klubber vedtaget at spille i en lukket pulje, hvor vinderen kvalificerer sig til slutspillene. SA-rækkens tre Bornholmske hold har ytret ønske om at kunne spille i de sjællandske puljer. Efterkommes dette ønske vil det medføre at vore rejsetilskud vil ligge på niveau med i år. Med tanke på årets dårlige økonomiske resultat finder styrelsen dette for økonomisk uforsvarligt, hvorfor styrelsen vil anbefale, at de Bornholmske klubber spiller i en lukket pulje, hvor vinderen kvalificerer sig til slutspillene – MEN DETTE MÅ VÆRE OP TIL EN ÅRSMØDE BESLUTNING.

 

·         Fremadrettet er det styrelsens ønske, at årsmøde, sjællandsfinale- og evt. landsfinalebaner kan udmeldes 2 år i forvejen. I 2010 spilles landsfinalen på Skovbo, men vi mangler stadig en bane til sjællandsfinalen og til årsmødet – LAD OS VENLIGST HØRE FRA JER.

 

Mølleåen Golfklub meldte sig til afholdelse af Årsmødet 2010.

Årsmødet besluttede, at de Bornholmske klubber spiller internt på Bornholm, og at vinderen kvalificerer sig til slutspillet.

Det blev forslået, at bestyrelsen indsamler og deler information fra hver klub om hvor meget den enkelte klub giver af bidrag til regionsgolf.

Turneringsberetningen blev taget til efterretning.

 

4a. Budget

Forslag om at regnskab og budget sendes sammen med indkaldelsen, men den korte tid mellem regnskabsårs afslutning og årsmødet medfører, at det ikke kan nås. Det blev vedtaget, at regnskab og budget lægges på hjemmesiden før årsmødet.

Budgettet godkendt.

5. Forslag fra styrelsen

Styrelsen har udarbejdet et Vedtægtsforslag.

Efter grundig gennemgang og nogle rettelser blev vedtægterne vedtaget til ikrafttræden den 1. november 2009 - vedtægter i sin fulde ordlyd står efter referatet.

6. Indkomne forslag

a. Ændringsforslag til turneringsbetingelserne for seniorer og veteraner i afsnittet Slutspilmatcher:

For både Veteraner og Seniorer gælder det, at ingen divisionsspillere kan deltage i slutspillene, ingen spiller må spille på flere hold i slutspilmatcher og ingen spiller, der har spillet på et højere rangeret hold i det indledende puljespil kan deltage på et lavere rangerende hold i slutspilmatcherne.

DETTE ÆNDRINGSFORSLAG TIL TURNERINGSBETINGELSERNE BLEV GODKENDT.

b. Ændringsforslag til turneringsbetingelserne for seniorer og veteraner i afsnittet Spilleregler:
Såfremt en klub trækker et hold eller evt. ekskluderes fra holdturneringen i senior- eller veteranrækkerne, da skal det være det hold, der placeret i den laveste række, der trækkes.

DETTE ÆNDRINGSFORSLAG TIL TURNERINGSBETINGELSERNE BLEV GODKENDT.

c. Ændringsforslag til turneringsbetingelserne i A, B, C og D rækkerne samt seniorer og veteran-rækkerne i afsnittet Spilleregler:
Afvikles efter cupsystemet og altid på neutral bane – dog er finalebanen fastlagt. De neutrale baner udpeges af matchledelsen.

DETTE ÆNDRINGSFORSLAG TIL TURNERINGSBETINGELSERNE BLEV GODKENDT.

d. Matchprogrammet på hjemmesiden er officielt den første mandag i april måned.

DETTE ÆNDRINGSFORSLAG TIL TURNERINGSBETINGELSERNE BLEV GODKENDT.

e. Ændringsforslag til turneringsbetingelserne for  A, B, C og D rækkerne samt seniorer og veteran-rækkerne i afsnittet Tilmelding:

Bemærk, at klubben kan blive pålagt at lægge bane til op til 3 slutspilmatcher.

DETTE ÆNDRINGSFORSLAG TIL TURNERINGSBETINGELSERNE BLEV GODKENDT.

 

Fra Kalundborg golfklub er modtaget ændringsforslag til turneringsbetingelserne for A, B, C og D rækkerne samt seniorer og veteran-rækkerne i afsnittet Spilleregler:
Tilføjelse:
Hvis en klub trækker et hold ud af turneringen eller hvis et hold ekskluderes, så koster det klubben 500,- kr. i administrations gebyr. Hvis dette ikke betales udelukkes alle hold i klubben for deltagelse i året efter.

DETTE ÆNDRINGSFORSLAG TIL TURNERINGSBETINGELSERNE BLEV GODKENDT.

Tilføjelse som er vedtaget tidligere, men mangler at blive skrevet ind i turneringsbetingelserne: Hvis et hold trækker sig eller ekskluderes, så kan det ikke være med året efter.

Fra Hedeland Golfklub er modtaget et forslag til indførelse af handicapgrænser i senior og veteranrækkerne:
Handicap grænser for seniorer og veteraner: A-række ingen begrænsninger, B-række herrer ingen mindre end 10 og damer inden mindre end 15, C-række herrer ingen mindre end 20 og damer ingen mindre end 25.

DETTE ÆNDRINGSFORSLAG TIL TURNERINGSBETINGELSERNE BLEV IKKE GODKENDT.

Styrelsen lovede, at man ville overveje at have en VD række med handicap i stedet. Vi kan tage stilling til dette ved næste års årsmøde.

7. Valg til styrelsen

Styrelsen foreslog at styrelsen udvides med én person. Styrelsen forslog Leo Christensen, Kalundborg Golfklub, der kort præsenterede sig selv og det arbejde han allerede nu er involveret i med plan­lægning af de mange slutspilsmatcher. Han blev valgt ind i styrelsen.

 

8. Eventuelt
Intet.

Mødet hævet kl. 16 og dirigenten takkede for god ro og orden.

John Munthe                     Niels Truelsen                                                         Hanne Rud
Formand                            Dirigent                                                                    Referent

 

Vedtægter

for holdturneringen i REGIONS GOLF – ØST

§ 1. Navn og område

Stk. 1. Holdturneringens navn er ROYAL REGIONS GOLF – ØST.

 

Stk. 2. Holdturneringen er for alle klubber under Dansk Golf Union øst for Storebælt, hvor golfklubberne kan tilmelde hold bestående af spillere i A-, B-, C- og D-rækken, samt Senior- og Veteranrækker, som opfylder Dansk Golf Unions alderskriterier for, at de kan deltage i henholdsvis en regional turnering for Seniorer og en regional turnering for Veteraner.

§ 2. Formål

Stk. 1. Holdturneringens formål er at fremme glæden ved golfspillet hos breddegolf udøvere og at give deltagerne mulighed for at repræsentere klubben på et rimeligt konkurrenceniveau.

 

Holdturneringens formål er endvidere at spille efter turneringsbetingelser, som er landsdækkende for alle rækker således, at der kan afholdes landsfinaler. Vinderne af SA- og VA-rækken oprykkes til DGU’s divisioner ligesom de lavest placerede SA- og VA-hold under DGU rykker ned i henholdsvis SA- og VA-rækken.

 

Udarbejdelsen af bl.a. turneringsbetingelserne til holdturneringens gennemføres derfor i samarbejde med golfklubberne vest for Storebælt repræsenteret ved turnerings­ledelsen i Region Vest.

 

Bestyrelsen modtager og indsamler erfaringer fra deltagende spillere og klubber i forbindelse med turneringens afholdelse, som drøftes på bestyrelsesmøder, på årsmødet og med Region Vest for løbende at forbedre turneringens rammer og dens afholdelse.

 

Stk. 2. Holdturneringen har sammen med Region Vest gennem mange år haft en fælles sponsor, som således støtter den landsdækkende turnering. Sponsoratet har bl.a. bestået i at levere bespisning og præmier til regions- og landsfinaler.

 

Turneringsledelsen vil arbejde på at bibeholde og udbygge samarbejdet med sponsor, således at bl.a. klubbernes tilmeldingsgebyr til holdturneringen kan holdes nede på et acceptabelt niveau.

§ 3. Deltagende klubber

Stk. 1. Efter årets holdturnering, der afsluttes med regionsfinaler og landsfinaler i september, kan golfklubberne under Dansk Golf Union øst for Storebælt tilmelde sig næste års turnering i de forskellige rækker, som deres hold har kvalificeret sig til i årets turnering, i henhold til turnerings­betingelserne for holdturneringen.

 

For A-, B-, C, D, SB og VC-rækken’s vedkommende tilmelder golfklubberne sig år for år.

 

Stk. 2. De deltagende golfklubber indbetaler et tilmeldingsgebyr for hvert hold de tilmelder til turneringen.

§ 4. Turneringens afvikling

Stk. 1. Turneringsledelsen fastlægger turneringsbetingelserne i samarbejde med turneringsledelsen i Region Vest og offentliggør disse inden turneringens start, hvor de kan findes på turneringens hjemmeside www.royal-golf.dk, som er hjemmesidens navn indtil holdturneringen evt. får en anden sponsor.

 

Turneringen er opbygget i et antal puljer, som er bestemt af antallet af tilmeldte hold.

 

I henhold til turneringsbetingelserne er der i Seniorrækken to rækker bestående af Senior A og Senior B. Ved oprykning fra SB-rækken kvalificerer klubben sig til SA- rækken.

 

Ligeledes i henhold til turneringsbetingelserne er der tre rækker i Veteranrækken bestående af Veteran A, Veteran B og Veteran C, som er opbygget efter samme principper som i Seniorrækkerne. Ved oprykning kvalificerer klubben sig til deltagelse i VA- og VB rækken.

 

Op - og nedrykning efter årets turnering i Senior- og Veteranrækken fremgår af turnerings­betingelserne.

§ 5. Ledelse

Stk. 1. Holdturneringens ledelse består af en bestyrelse valgt på årsmødet.

 

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Stk. 3. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og 2 menige medlemmer. Formand og ét bestyrelsesmedlem er på valg i lige år. Kasserer, næstformand og ét bestyrelses­medlem er på valg i ulige år.

 

Stk. 4. Der vælges 1 suppleant og 1 revisor hvert år.

 

Stk. 5. Ved indtrædende vakance for formanden indtræder næstformanden og fungerer indtil kommende årsmøde.

 

Stk. 6. Formanden repræsenterer Royal Regions Golf - Øst.

§ 6. Turneringskomiteen

Stk. 1. Turneringskomiteen består af 3 medlemmer af bestyrelsen, som behandler indkommende protester.

 

Stk. 2. Ved indtrædende vakance kan turneringskomiteen supplere sig blandt medlem­merne af golfklubberne øst for Storebælt, der er medlem af Dansk Golf Union, indtil førstkommende årsmøde.

§ 7. Årsmødet

Stk. 1. Årsmødet afholdes hvert år sidste lørdag i oktober. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel via hjemmesiden, hvor regnskab, budgetter samt indkommende forslag lægges senest en uge før årsmødet.

 

Stk. 2. Dagsorden skal omfatte:

·         Valg af dirigent

·         Bestyrelsens beretning

·         Turneringsberetning ved matchleder

·         Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse

·         Forelæggelse af budget for kommende år til godkendelse

·         Indkomne forslag

·         Valg til

o        bestyrelsen

o        suppleant

o        revisor

·         Eventuelt

 

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal skriftligt fremsendes til formandens mailadresse senest første lørdag i oktober.

 

Stk. 4. Årsmødet træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed. Hver fremmødt klub har én stemme.

 

Stk. 5. Ekstraordinært årsmøde afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 2/3 af deltagende golfklubber i holdturneringen ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen kræver det.

Indkaldelse sker via hjemmesiden og mail til koordinatorer i hver klub med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og senest én måned efter, at bestyrelsen har modtaget henvendelsen.

 

Stk. 6. Der udarbejdes referat fra årsmøder. Referatet lægges på hjemmesiden.

§ 8. Økonomi

Stk. 1. Til holdturneringens aktiviteter og drift anvendes tilmeldingsgebyret fra deltagende golfklubber.

 

Stk. 2. Bestyrelsen foreslår tilmeldingsgebyret jvf. § 3, stk. 2.

 

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for regnskabet, der varetages af kassereren. Regnskabet skal være revideret og underskrevet af den valgte revisor inden årsmødet.

 

Stk. 4. Regnskabsåret går fra 1. oktober i den netop afholdte turneringsrunde til 30. september i det efterfølgende år.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Forslag til ændringer i holdturneringens vedtægter skal behandles på et årsmøde og vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 10. Nedlæggelse af Royal Regions Golf - Øst.

Stk. 1. Såfremt bestyrelsen ønsker at nedlægge Royal Regions Golf - Øst, skal forslaget om nedlæggelse behandles på et årsmøde og vedtages med mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmer.

 

Stk. 2. Ved nedlæggelse tilfalder Royal Regions Golf – Øst’s midler DGU.

 

Ovenstående er vedtaget på årsmødet i Køge den 31. oktober 2009 og godkendt til ikrafttræden den 1. november 2009.